Karta pobytu w Polsce – wszystko co powinieneś wiedzieć

Uzyskanie karty pobytu w Polsce pozwala na znalezienie legalnego zatrudnienia i przebywanie na terytorium RP cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej, w tym także cudzoziemcom ze Wschodu, którzy dziś coraz częściej poszukują u nas pracy. Karta ta jest dokumentem, który formalnie  potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce i wraz z ważnym paszportem potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez konieczności posiadania wizy. Co warto wiedzieć o karcie pobytu w Polsce?

Karta pobytu w Polsce – najważniejsze informacje

Karta pobytu wydawana jest cudzoziemcom, którzy uzyskali w Urzędzie Wojewódzkim zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy, lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Wraz z ważnym paszportem, karta pobytu stanowi dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Polsce i pozwala na swobodne przekraczanie granicy bez konieczności starania się o wizę. Jej wygląd przypomina nieco standardowe dokumenty potwierdzające tożsamość, choć na samej karcie pobytu muszą znaleźć się informacje takie jak:

 • imię (imiona) i nazwisko posiadacza karty oraz imiona rodziców;
 • data, miejsce i kraj urodzenia;
 • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
 • informacja o obywatelstwie;
 • informacja o płci;
 • informacja o wzroście w centymetrach i kolorze oczu;
 • numer PESEL, jeśli został nadany;
 • informacja o rodzaju udzielonego zezwolenia;
 • adnotację „Niebieska Karta UE”, jeśli zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • adnotację „praca sezonowa”, jeśli zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane ze względu na pracę sezonową;
 • linie papilarne;
 • nazwę organu wydającego kartę;
 • datę wydania karty;
 • datę upływu okresu ważności karty;
 • fotografię posiadacza karty;

Kto może starać się o wydanie karty pobytu w Polsce?

Karta pobytu jest dedykowana dla cudzoziemców, którzy chcą pracować lub przebywać legalnie w Polsce i uzyskali w tym celu zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce, zezwolenie na pobyt stały, status uchodźcy, lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Jej posiadanie jest niezbędne w przypadku chęci potwierdzenia posiadania takiego zezwolenia, ale także w momencie przekraczania granicy polskiej – karta wraz z paszportem umożliwia przejazd bez okazywania wizy. O wydanie karty mogą więc starać się osoby, które chcą potwierdzić swój legalny pobyt w Polsce, a także Ci, którzy już posiadali kartę.

Wymiana karty pobytu jest konieczna, jeśli zmianie uległy dane zamieszczone w karcie, zmianie uległ wygląd właściciela karty utrudniając jego identyfikację, karta została uszkodzona lub utracona, lub też inne państwo członkowskie UE przejęło odpowiedzialność za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu powinien zgłosić ten fakt na odpowiednim formularzu w terminie do 3 dni od dnia jej utraty (np. zagubienia, kradzieży) do urzędu wojewódzkiego, który ją wydał i przechowywać przy sobie zaświadczenie o procesie wyrabiania nowej karty, gdyż może się ono okazać niezbędne na wypadek kontroli legalności pobytu cudzoziemca w Polsce.

Opłaty związane z kartą pobytu w Polsce

Cudzoziemcy, którzy starają się o zezwolenie na pobyt w Polsce i przyznanie karty pobytu muszą liczyć się z koniecznością wniesienia stosownych opłat. Koszt wydania lub wymiany karty pobytu wynosi 50 złotych, a w przypadku wymiany zawinionej przez cudzoziemca z powodu utraty lub zniszczenia karty – 100 złotych.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy agencji pracy

Samodzielne załatwienie wszystkich formalności związanych z otrzymaniem karty pobytu w Polsce i zezwolenia na czasowy pobyt i pracę w Polsce może okazać się dla wielu cudzoziemców problematyczne, dlatego też na terenie kraju działają dziś agencje pracy przygotowujące cudzoziemców do wejścia na legalny rynek pracy w Polsce. Z ich pomocą można z łatwością przygotować się do uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających legalność pobytu w kraju i załatwić niezbędne sprawy urzędowe, dzięki którym nikt nie będzie mógł kwestionować prawa do pracy u polskich pracodawców.