Czy dokumentację medyczną można przekazać policjantom?

Podczas świadczenia różnego rodzaju usług medycznych bardzo ważną kwestią jest prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta. Jest to zbiór dokumentów, zawierających dane osobowe pacjenta, dokładny opis jego szeroko rozumianego stanu zdrowia i podejmowanych wobec niego działań medycznych.

Wszystkie dane i informacje zamieszczone w dokumentacji medycznej podlegają ścisłej ochronie, a ich udostępnianie możliwe jest tylko w określonych sytuacjach. Często zdarza się tak, że policja zgłasza się do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prosząc o udostępnienie dokumentacji medycznej danego pacjenta. Jednak czy w takiej sytuacji dany podmiot może udostępnić dokumentację medyczną? Kto odpowiada za ochronę informacji zawartych w dokumentacji medycznej?

Tajemnica lekarska

Każdy lekarz wykonujący jakiekolwiek działania medyczne w stosunku do danego pacjenta, jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lekarskiej. Zarówno podczas udostępniania dokumentacji medycznej jak i poprzez ustne udzielanie informacji na temat stanu pacjenta i przebiegu jego leczenia osobom nieupoważnionym, może dojść do jej naruszenia. W tym przypadku bez znaczenia jest to, czy udzielone informacje dotyczą jedynie ogólnego stanu zdrowia pacjenta, czy też bardziej szczegółowych danych. Lekarz może zostać zwolniony z tajemnicy zawodowej, jedynie na podstawie kodeksu postępowania karnego art. 180 § 2 k.p.k. czego może dokonać sąd.

Z tego względu, policja nie posiada wymaganych uprawnień, aby móc samodzielnie żądać od podmiotu wydania dokumentacji medycznej lub udzielenia jakichkolwiek informacji na temat stanu zdrowia pacjenta i przebiegu jego leczenia.

Oczywiście poza sądem, w przypadku prowadzenia postępowania karnego, lekarz może zostać upoważniony do wydania dokumentacji medycznej objętej tajemnicą lekarską, zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, również przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Prawo medyczne kancelaria Poznań

W jakich sytuacjach policja może prosić o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta?

Policja nie została wymieniona w katalogu podmiotów uprawnionych do dokumentacji medycznej wyszczególnionych w art. 26 ust.3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524). Z tego wynika, że nie ma ona prawa do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej danego pacjenta. Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki.

Policja ma prawo do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, w sytuacji, gdy jest ona organem zlecającym dane badanie medyczne. Tego typu przypadek ma miejsce na przykład gdy zatrzymana przez policję osoba musi zostać poddana badaniom, przed umieszczeniem jej w izbie wytrzeźwień.

Drugim przypadkiem jest oczywiście sytuacja, gdy policja posiada nakaz udostępnienia dokumentacji medycznej wydany przez sąd lub prokuratora. W tym przypadku podmiot świadczący usługi zdrowotne wobec danego pacjenta jest zobowiązany do wydania dokumentacji medycznej funkcjonariuszom policji. Sąd i prokurator mają prawo do uzyskania dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu, kopii lub oryginału. Funkcjonariusze policji mogą zostać upoważnieni przez sąd lub prokuratora, do odbioru dokumentacji medycznej. W takiej sytuacji wykonują oni to zadanie na podstawie art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2017 r.poz. 2067). Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w powyższych sytuacjach powinien przekazać dokumentację medyczną pacjenta policji, nawet w przypadku, gdy nie został jeszcze zakończony proces jego leczenia.

Prawo medyczne kancelaria Poznań

Kto odpowiada za udostępnienie dokumentacji medycznej?

Podmiotem odpowiedzialnym za ochronę informacji zawartych w dokumentacji medycznej oraz udostępnianie jej upoważnionym do tego osobom, jest placówka medyczna, która sporządziła dokumentację i prowadzi leczenie danego pacjenta. Dotyczy to również placówek, które zakończyły swoją działalność w zakresie usług zdrowotnych. Zobowiązane one są do wskazania miejsca przechowywania swojej dokumentacji, przy czym wybór tego miejsca nie jest regulowany przepisami prawa.

Jeśli dokumentacja medyczna będzie udostępniona nieupoważnionej osobie, zaginie lub zostanie zniszczona, osoba zobowiązana do ochrony danych zawartych w tej dokumentacji, będzie odpowiadała za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, która przewiduje w tym przypadku karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

 

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji z zakresu prawa medycznego – kancelaria z Poznania Pawelczyk-Kozik zapewni Ci bardziej szczegółowe informacje na ten temat.

WWW: https://pawelczyk-kozik.pl/
E-mail: sekretariat@pawelczyk-kozik.pl
Telefon: 792 304 042