Jakie dokumenty może sporządzić notariusz?

Jeżeli chcemy jakiejś sprawie nadać oficjalnego charakteru to musimy udać się do notariusza. Osoby pracujące w tym zawodzie to funkcjonariusze publiczni, którzy mogą dokonywać wielu czynności prawnych. Czasem zgłaszamy się do nich gdy zależy nam na nadaniu danej kwestii legalnego charakteru, a czasem jesteśmy do tego zobowiązani przez polskie prawo.

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz ma określone obowiązki i prawa jako funkcjonariusz publiczny. Z tego względu przysługuje mu też odpowiednia ochrona. Osobom wykonującym ten zawód nie wolno wykonywać czynności sprzecznych z prawem.

Notariusz podczas swojej pracy dba o zabezpieczenie praw i interesów stron. Jeżeli mamy jakieś pytania podczas wykonywania czynności to musi on udzielić nam odpowiednich wyjaśnień.

Ci specjaliści mają obowiązek zachować w tajemnicy wszystkie okoliczności, o których dowiedzieli się w czasie pracy, ale zgodnie z ustawą przekazują do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacje o transakcjach powyżej 15 000 euro i takich, które mogą mieć związek z praniem brudnych pieniędzy czy terroryzmem.

Jakie dokumenty sporządza notariusz?

Przede wszystkim udając się do tego specjalisty możemy sporządzić akt notarialny.
Czasem jest to wymagane przez polskie prawo. Zazwyczaj dotyczy to przeniesienia własności nieruchomości, prawa do wieczystego użytkowania i spółdzielczych własnościowych praw do lokali.

Może to też dotyczyć przeniesienia praw do spadku, zawarcia umowy spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej.

Powinniśmy też udać się do notariusza, by sporządzić umowę małżeńską. Takiej formy wymaga też część pełnomocnictw.

Bardzo często notariusz poświadcza pewne ważne kwestie, jak:

  • własnoręczność podpisu,
  • zgodność odpisu lub kopii z oryginałem,
  • datę okazania dokumentu,
  • pozostawanie kogoś przy życiu lub w określonym miejscu.

Ci specjaliści sporządzają dla nas, i wydają, wpisy, odpisy i wyciągi dokumentów. Należy tu jednak zaznaczyć, że mogą oni je wydawać jedynie osobom, które są do tego uprawnione. Są to przede wszystkim strony aktu notarialnego, osoby, dla których zastrzeżone jest takie prawo oraz ich następcy prawni. Notariusze mogą udzielać informacji ustnych o czynnościach których dokonywali, ale tu również istnieją obostrzenia prawne.

Notariusz odgrywa ważną rolę przy spadku. Wystawia on akt poświadczający dziedziczenie ustawowe. Sporządza też testamenty z wyjątkiem szczególnych. Podczas dziedziczenia na bazie testamentu to on przygotowuje protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu, a następnie wydaje zaświadczenia jego wykonawcom.

Notariusz zajmuje się też pieniędzmi. To on troszczy się o weksle i czeki. Może przyjmować na przechowanie pieniądze bądź papiery wartościowe w pewnych sytuacjach prawnych. Może też sprawować w określonych przypadkach opiekę nad dokumentami.

Jego praca jest niezwykle ważna zwłaszcza dla niektórych organizacji. Polskie prawo wymaga, by to notariusz sporządzał protokoły:

  • walnych zgromadzeń spółek,
  • stowarzyszeń,
  • spółdzielni,
  • organizacji społecznych,
  • także innych osób prawnych.
  • dokumentujące przebiegi czynności wywołujących skutki prawne.

Kancelaria notarialna w Katowicach

Podsumowując

Praca notariusza jest bardzo ważna w naszym systemie prawnym i każdy z nas spotka się z nim na pewno nie raz. Nie powinniśmy starać się unikać tych specjalistów, ponieważ dzięki temu zawierane przez nas umowy nabierają oficjalnego charakteru i ciężej jest je podważyć. Powinniśmy pamiętać, że dokonanie określonych czynności notarialnych wymaga odpowiednich dokumentów. Wszystko zależy oczywiście od aktu, który będzie nam potrzebny. W razie jakiekolwiek wątpliwości czy problemów związanych z dokumentami, Kancelaria Notarialna w Katowicach przychodzi z pomocą.