Niespełnienie obowiązku przeglądu budowlanego – co wtedy?

Przegląd budowlany to regularne badanie stanu technicznego obiektu budowlanego przez osoby uprawnione do tego typu czynności. Jego celem jest sprawdzenie, czy budynek spełnia obowiązujące normy i przepisy budowlane, jak również ocena jego stanu zachowania i możliwości użytkowania. W trakcie przeglądu analizowane są różne elementy konstrukcji, instalacje, urządzenia techniczne, stan techniczny, bezpieczeństwo, itp. Przeglądy okresowe obiektów budowlanych mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom, a także minimalizowanie kosztów związanych z ewentualnymi naprawami i remontami.

Kto podlega obowiązkowi przeglądów budowlanych?

Obowiązek przeprowadzenia przeglądu budowlanego spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego. Dotyczy to wszystkich budynków, niezależnie od ich przeznaczenia czy wielkości. Obejmuje to zarówno budynki mieszkalne, jak i użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, obiekty zabytkowe, itp. Właściciel lub zarządca obiektu powinien zlecić przeprowadzenie przeglądu osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia do oceny stanu technicznego budynku. W przypadku wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych obowiązek ten spoczywa na zarządzie wspólnoty lub spółdzielni. Natomiast w przypadku obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, urzędy, odpowiedzialność za przeprowadzenie przeglądu często spoczywa na organie zarządzającym daną jednostką lub na jednostce samorządu terytorialnego.

Rodzaje kontroli okresowych budynków

Istnieją różne rodzaje kontroli okresowych budynków. Podstawowe z nich to:

  •     Roczna: Przeprowadzana jest co roku, głównie dotyczy obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, zabytkowych, a także budynków, które mają duże obciążenia lub eksploatowane są w sposób intensywny.
  •     Pięcioletnia: Jest to kontrola przeprowadzana co 5 lat i dotyczy wszystkich obiektów budowlanych.
  •     Okresowa: Przeprowadzana jest w określonych odstępach czasu zgodnie z przepisami prawa budowlanego lub decyzją organu nadzoru budowlanego.
  •     Każdorazowa: Jest to kontrola przeprowadzana w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że stan techniczny budynku może zagrozić bezpieczeństwu jego użytkowników lub sąsiadujących obiektów.

Czynności wykonywane w ramach przeglądu budowlanego

W ramach przeglądu budowlanego wykonuje się następujące czynności:

  •     Ocena stanu technicznego: Obejmuje to ocenę stanu konstrukcji, instalacji, urządzeń technicznych, itp.
  •     Sprawdzenie dokumentacji: Analiza dokumentacji budynku, w tym projektów, pozwolenia na budowę, świadectw zgodności, atestów, itp.
  •     Ocena bezpieczeństwa: Sprawdzenie czy obiekt spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa.
  •     Opracowanie raportu: Na podstawie przeprowadzonego przeglądu, osoba przeprowadzająca przegląd sporządza raport, w którym zawarte są wnioski i zalecenia dotyczące ewentualnych napraw i remontów.

Co się dzieje przy niespełnieniu obowiązku przeglądu budowlanego?

Niespełnienie obowiązku przeglądu budowlanego może prowadzić do nałożenia kar administracyjnych oraz cywilnoprawnych. Organ nadzoru budowlanego może nałożyć na właściciela obiektu kary pieniężne, a także nakazać przeprowadzenie przeglądu w określonym terminie. Ponadto, w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa, organ nadzoru może nakazać ewakuację budynku lub jego części, a nawet zamknięcie obiektu. Ponadto, właściciel obiektu może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody spowodowane niespełnieniem obowiązku przeglądu.

budynek

Kary obowiązujące przy niespełnieniu obowiązku przeglądu budowlanego

Kary za niespełnienie obowiązku przeglądu budowlanego mogą być różne i zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj obiektu, stopień zaniedbania, czy istniejące zagrożenia dla bezpieczeństwa. Mogą to być kary pieniężne, nakaz przeprowadzenia przeglądu w określonym terminie, a nawet zamknięcie obiektu. Ponadto, w przypadku stwierdzenia, że zaniedbanie obowiązku przeglądu spowodowało powstanie szkód, właściciel obiektu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej.

Kary pieniężne mogą być nałożone przez organ nadzoru budowlanego i ich wysokość jest zazwyczaj określona w przepisach prawa budowlanego. Wysokość kary może zależeć od różnych czynników, takich jak wielkość obiektu, stopień zaniedbania obowiązków, czy wcześniejsze naruszenia przepisów przez właściciela obiektu.

Nakaz przeprowadzenia przeglądu w określonym terminie jest często stosowany w przypadkach, gdy organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że stan techniczny obiektu budowlanego może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia, ale nie jest na tyle poważny, aby wymagać natychmiastowego zamknięcia obiektu.

Zamknięcie obiektu jest najbardziej drastyczną karą, która może być nałożona na właściciela obiektu budowlanego. Jest to kara stosowana w przypadkach, gdy stan techniczny obiektu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia i wymaga natychmiastowych działań remontowych.

Odpowiedzialność cywilna może dotyczyć właściciela obiektu, jeżeli zaniedbanie obowiązku przeprowadzenia przeglądu budowlanego prowadzi do powstania szkód na mieniu innych osób lub do wypadków z udziałem osób trzecich.

Podsumowanie

Przegląd okresowy obiektów budowlanych jest ważnym elementem dbania o stan techniczny budynków i zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników. Niespełnienie obowiązku przeglądu budowlanego może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak nałożenie kar administracyjnych i cywilnoprawnych, a nawet zamknięcie obiektu. Dlatego też, każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien pamiętać o obowiązku przeprowadzenia regularnych przeglądów budowlanych.