Skup złomu – jakie są obowiązki właścicieli firm?

Firmy, które wytwarzają złom i inne odpady muszą prowadzić elektroniczną ewidencję w Bazie Danych Odpadowych, czyli BDO, na swoim indywidualnym koncie. Dowiedz się więcej na ten temat.

Jakie podmioty muszą prowadzić ewidencję odpadów?

Ewidencję odpadów muszą prowadzić firmy, które wytwarzają złom i inne odpady, a także nimi gospodarują. Gdy nie ma wpisu w rejestrze BDO nie można przekazywać odpadów firmie transportującej. 

Jak można uzyskać wpis do rejestru BDO?

Wpis do rejestru BDO można uzyskać po złożeniu wniosku do marszałka województwa lub z urzędu. W drugim przypadku nie trzeba składać żadnego dokumentu. Dotyczy to przede wszystkim firm, które uzyskały pozwolenie zintegrowane, na wytwarzanie odpadów, na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Są to też przedsiębiorstwa, które dysponują decyzją zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwienia odpadów wydobywczych. Mają także koncesję na podziemne składowanie odpadów i wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji BDO?

Z obowiązku prowadzenia ewidencji zwolnione są gospodarstwa domowe, w tym osoby fizyczne. Ponadto są to także rolnicy, którzy gospodarują na powierzchni użytków rolniczych powyżej 75 ha, o ile podlegają wpisowi do rejestru przez marszałka województwa z urzędu. Są to także producenci odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, gdy pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu. Kolejną grupę stanowią podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe lub w formie zużytych odpadów konsumpcyjnych. 

Jak prawidłowo pozbyć się odpadów?

W celu pozbycia się złomu stalowego należy przygotować kartę przekazania odpadu. Na dokumencie znajdują się takie informacje jak: masa odpadów, kod, adres firmy, która transportuje odpady, numer rejestracyjny pojazdu, adres przejmującego odpady, data i godzina ich przekazania. Wystawia się też drugi dokument, czyli elektroniczną kartę ewidencji odpadów. Jest to karta, która służy do ewidencjonowania wytworzonych odpadów i przekazanych do dalszego zagospodarowania. 

Jakie firmy mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów?

Uproszczoną ewidencję odpadów prowadzą firmy, które wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie. Dotyczy to także firm, które produkują odpady inne niebezpieczne, które nie są odpadami komunalnymi w ilości 5 ton rocznie. Uproszczona ewidencja jest dla przedsiębiorstw, które transportują odpady i wykonują wyłącznie usługę transportu odpadów. W tym przypadku nie trzeba przygotowywać elektronicznej karty ewidencji. 

Zasady dotyczące zarządzania odpadami, w tym złomem stalowym

Przedsiębiorcy, którzy produkują odpady, w tym złom stalowy ponoszą pełną odpowiedzialność za zarządzanie swoimi odpadami w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami ochrony środowiska. Najważniejsze zasady dotyczące gospodarowania odpadami dotyczą zapobiegania powstawania odpadów oraz ograniczenia ich ilości i ich negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Kolejna zasada dotyczy zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku i zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwienia odpadów. Firmy, które produkują odpady, w tym złom stalowy powinny nawiązać współpracę z organizacją, która przyjmuje odpady do recyklingu. Dzięki temu zagwarantuje sobie oszczędność czasu, ponieważ takie przedsiębiorstwa zapewniają odbiór złomu od klienta.